circle

יחד בצמיחה ושינוי

איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה שם לו למטרה להוות בית מקצועי למטפלים,
בוגרי הכשרות מוכרות, הרואים בפסיכותרפיה מקצוע ויעוד.
הוא נועד לבחון מחדש את הרציונל, הקריטריונים,הסטנדרטים המקצועיים
והקווים המנחים לעיסוק בפסיכותרפיה בישראל.

הרשמה לאיגוד
circle circle

סטנדרטיזציה

איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה פתוח למגוון שפות טיפוליות ומקפיד על איכות, סטנדרטיזציה, הגדרה מקצועית וגבולות של ההכשרות המוכרות על-ידו. רוחו, מטרותיו ועקרונותיו של האיגוד מאפשרים להכשרות הומאניסטיות, אקזיסטנציאליסטיות, אינטגרטיביות, מבוססות קשיבות, פסיכואנליטיות, פסיכודינמיות, התייחסותיות, גופניות, התנהגותיות, קוגניטיביות ואחרות לדור בכפיפה אחת, תוך הסכמה להכרה הדדית בערכן של ההכשרות והשפות הטיפוליות השונות, מבלי לפגוע בייחוד ובספציפיות של הגישות השונות בפסיכותרפיה.

הכנה חוקית

איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה שם לו למטרה לפעול על מנת להסדיר את העיסוק בפסיכותרפיה. איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה משקיע משאבים בהצעה לחקיקה, שתכיר בעיסוק בפסיכותרפיה על גווניה השונים כמקצוע. פעילות זו מתבצעת ישירות מול משרד הבריאות.

הכשרות מגוונות

חלק מערכי היסוד המנחים את איגוד ישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה הוא ערך הפלורליזם והרב תחומיות. תכניות הכשרה לפסיכותרפיה ממגוון דיסציפלינות יכולות להיות מוכרות ע"י האיגוד ובוגריהן והסטודנטים שלהן יכולים להתקבל לחברות באיגוד.

סרטון איגוד ישראלי רב תחומי לפסיכותרפיה

האיגוד פתוח למגוון שפות טיפוליות ומקפיד על איכות, סטנדרטיזציה, הגדרה מקצועית וגבולות של ההכשרות המוכרות על-ידו. רוחו, מטרותיו ועקרונותיו של האיגוד מאפשרים להכשרות הומאניסטיות, אקזיסטנציאליסטיות, אינטגרטיביות, טרנספרסונליות, גופניות, קוגניטיביות, משפחתיות, פסיכואנליטיות ואחרות לדור בכפיפה אחת, תוך הסכמה להכרה הדדית בערכן של ההכשרות, מבלי לפגוע בייחוד ובספציפיות של הגישות השונות בפסיכותרפיה

הרשמה לאיגוד
circle

למה להיות חבר באיגוד?

חברות באיגוד מקצועי מקנה שני דברים עיקרים:

בית ותחושה של השתייכות וזהות מקצועית בתחום מקצועי בו תחושת ה"לבד" אינה תמיד קלה. בתוך ממד זה כלולות הכרויות בין –אישיות, רשתות של הפניות הדדיות וחיבורים מקצועיים, ואפשרות להשתלב בפעילויות האיגוד.

הטבות השמורות לחברים באיגוד ובכלל זה הכללות ברשימת מטפלים מוכרים, הנחות בפעילויות האיגוד ובעתיד גם עזרה בייצוג משפטי, ביטוח מקצועי, מנוי לכתבי-עת ועוד.