תקנון האיגוד

 1. הגדרת פסיכותרפיה

  פסיכותרפיה הינה דיסציפלינה של טיפול נפשי שמטרתו להקל על מצוקה וסבל אנושיים במימדיהם החשיבתיים, הגופניים, הרגשיים, והרוחניים, במטרה לחולל שינוי נפשי/פנימי.
  הטיפול מתרחש באמצעות אינטראקציה בין איש מקצוע המוכשר לכך לבין המטופל. התהליך נישא בחלקו על-ידי אינטראקציה מילולית כחלק מחקירה פנימית, ויכול לשלב אמצעים טיפוליים נוספים. תהליך זה משמש לחקר הזהות והפוטנציאל האישיים והגורמים המעכבים את מימושם.

 2. חזון וערכי האיגוד

  האיגוד שואף להוות בית רעיוני ורגשי לחברים בו ולקהילה בה הוא פועל.
  האיגוד קורא לבחינה חדשה ומרחיבה של העיסוק בפסיכותרפיה כביטוי של מפגש בין-אישי ייחודי. מפגש זה כולל התייחסות טיפולית למצוקה וסבל מחד, ולהתפתחות, מימוש ויצירה מאידך.
  גישה זאת נשענת על אמונה בפוטנציאל הגלום בהתרחשות בין-אישית אמפטית ללא שיפוטיות, לשם יצירת סביבה תוך-אישית ובין-אישית מיטיבה, עשירה ומעשירה. האיגוד פתוח למגוון שפות טיפוליות, מתוך אמונה ששפות טיפוליות שונות מתאימות לאנשים שונים אך איכות השפה, הגדרתה וגבולותיה הם מהותיים. האיגוד מחוייב לבחינה עצמית מתמדת תוך מעקב אחר ההתפתחויות בזירה המקצועית והטמעתם בפעילות השוטפת. האיגוד מחוייב לעשייה חברתית – קהילתית כחלק מפועלו.

 3. מטרות האיגוד

  1. להוות אירגון גג הנותן הכרה ושיוך מקצועי לאנשים העוסקים בטיפול נפשי במגוון גישות.
  2. לשמש כגוף מקצועי המצטרף לגופים מקצועיים קיימים, ובנוסף מציע חלופה לשם הכרה בתוכניות, מוסדות, ומסלולי לימוד חדשים.
  3. לקדם חקיקה לשם הכרה בעיסוק בפסיכותרפיה במגוון גישות.
  4. לקבוע סטנדרטים לאיכות ההכשרה ודרישות המקצוע המחיבים את העוסקים בפסיכותרפיה ואת תוכניות ההכשרה השונות.
  5. להביא למתן הכרה מקצועית לתפיסות טיפוליות המשלבות עבודת גוף-נפש-רוח.
  6. לפעול להשתלבות מטפלים החברים באיגוד וכן סטודנטים הנמצאים בשלבי התמחות במוסדות לבריאות הנפש ובמערך הציבורי המטפל.
  7. לפעול לעידוד וקיום דו- שיח בין הגישות השונות בפסיכותרפיה ומקצועות טיפולים נוספים.
  8. לתרום להרחבה והעמקה של תחום הפסיכותרפיה בארץ ע”י אירגון כנסים, ימי עיון ותוכניות מחקר.
 4. הקוד האתי של האיגוד

  חלק זה מבטא את העקרונות המנחים ואת הבסיס עליו נשענת המחויבות האתית של הפסיכותרפיסט ביחסים הטיפוליים.

  1. על הפסיכותרפיסט לגבש לעצמו פילוסופיה טיפולית עליה הוא נשען בהתמודדותו עם צרכים, רצונות, דרישות, ספקות, רגשות עזים, רגשות תסכול, קונפליקטים וכל מבע אחר העשויים להתגלות בחדר הטיפולים. אלו יכולים להיות חלק מעולמם הפנימי של המטופל ושל הפסיכותרפיסט עצמו או להוות חלק ממערכת היחסים והתקשורת המתהווה ביניהם בטיפול.
  2. הכרות הפסיכותרפיסט עם עצמו ועם רגשותיו ועולמו הפנימי היא תנאי להתקיימותו של טיפול אתי.
  3. על מנת לטפח פילוסופיה טיפולית, הכרות עצמית ומסוגלות אישית על הפסיכותרפיסט להתחייב ל:
   1. מחויבות להמשך לימוד והעמקה.
   2. מחויבות להדרכה מתמשכת.
  4. על מנת לקיים את מחויבותו האתית כלפי המטופל על הפסיכותרפיסט לעמוד בדרישות הבאות:
   1. הצגה עצמית של הכשרתו עמדתו המקצועית בפני המטופל מתוך כנות ושקיפות.
   2. העמדת טיפולים חלופיים לבחינת המטופל.
   3. קביעת חוזה טיפולי הכולל נושאים של זמנים, תשלום, דיסקרטיות, היעדרויות.
   4. לבוש הולם, בעיקר בעבודה גופנית.
   5. הימנעות מיחסים מקבילים ומטיפול פרטני באנשים שיש ביניהם יחסי קירבה.
   6. הכרה והגדרה פנימית של מי שהפסיכותרפיסט אינו יכול או מוכן לעבוד איתו. ובמקביל במידת הצורך להפנות את אותו אדם לטיפול/פסיכותרפיסט חלופי.
   7. שמירה על סודיות, פרטיות וחיסיון רפואי.
   8. הימנעות מיחסים אישיים ובכלל זה יחסים מיניים עם מטופלים במהלך הטיפול ולפחות שנתיים מסיומו.
 5. קריטריונים להכרה בתוכניות הכשרה

  תוכניות הכשרה המוכרות על-ידי האיגוד עומדות בקריטריונים המפורטים להלן ולאחר שעברו תהליך-הכרה שנהליו נקבעים על-ידי הוועדה להכרה בהכשרות.

  1. על מנת לקבל הכרה של האיגוד, על תוכניות הכשרה בפסיכותרפיה לעמוד בדרישות הבאות:
   1. לכוון למפגש טיפולי שמכבד את הנוכחות הפיזית, הרגשית והרוחנית של המעורבים בו.
   2. לכלול הדרכה ולעודד את הסטודנטים לקחת אחריות להתפתחותם האישית ולבחינה עצמית מתמדת.
   3. לכלול תשתית פילוסופית שתאפשר חקירה מתמשכת של התאוריה הטיפולית.
   4. לשים דגש על רב-ממדיות ורב-שכבתיות של היחסים הטיפוליים ושל המורכבות האנושית מתוך עמדה המכירה ביחסים הטיפוליים כציר מרכזי בתהליך הטיפולי.
   5. ללמד גישה טיפולית נוספת (אחת או יותר), לצד הגישה המרכזית והעיקרית בהכשרה. זאת על מנת לאפשר דו-שיח, הבנה ורכישת כלים ביקורתיים בתהליך הלימודי.
   6. להישען על ניסיון ומחקר קיימים, ולפתח למידה ומחקר.
   7. להכיל אלמנטים חווייתיים, טיפוליים ותאורטיים.
  2. תנאי קבלת סטודנטים לתוכניות הכשרה המוכרות על ידי האיגוד
   1. על מנת להתקבל ללימודים במוסדות הכשרה המוכרים על ידי האיגוד, על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון לפחות.
   2. מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו מתחום: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, יידרשו להשלמת קורסי בסיס בפסיכולוגיה במוסד אקדמי או בתוכנית הכשרה המוכרת על-ידי האיגוד (ובלבד שדרישות הקורסים תהיינה חופפות לדרישות האקדמיות), על-פי הפירוט הבא:
    מבוא לפסיכולוגיה – בהיקף של 2 נ”ז / 2 ש”ס
    פסיכולוגיה התפתחותית – בהיקף של 4 נ”ז / 4 ש”ס
    פסיכופתולוגיה – בהיקף של 4 נ”ז / 4 ש”ס
    תיאוריות-אישיות – בהיקף של 2 נ”ז / 2 ש”ס
    יתכנו שינויים בחלוקה הפנימית של היקפי ארבעת הקורסים הנ”ל, ובלבד שסך השעות הכולל של ארבעתם לא יופחת.
    לפחות 2 מבין הקורסים יילמדו לפני תחילת הלימודים והשאר יידרשו להשלים במהלך השנה הראשונה ללימודים.
   3. על המועמדים לעבור בהצלחה ראיון קבלה.
   4. תוכנית הכשרה רשאית לקבל מועמד אחד בכל מחזור שאינו עומד בתנאי הקבלה הנזכרים לעיל, בהתאם לשיקול דעתה.
  3. שעות לימוד בהכשרה
   1. שעות הלימוד בכל תוכנית הכשרה יהיו בהיקף מינימלי של 600 שעות אקדמיות, שיילמדו במשך שלוש שנות לימוד לפחות.
    שעות אלו כוללות את מקצועות הליבה (ראה סעיף 5.4), ואת שעות ההדרכה הקבוצתית, אך אינן כוללות את קורסי היסוד בפסיכולוגיה (ראה סעיף 5.2), את שעות העבודה המעשית ואת הטיפול האישי.
    מכלל שעות הלימוד, לפחות 500 שעות אקדמיות תהיינה שעות הוראה שאינן שעות הדרכה.
   2. סטודנטים, בעלי רקע אקדמי, שאינו מהתחום הטיפולי, ידרשו להשלים 120 שעות לימוד נוספות במסגרת תוכנית ההכשרה בה הם לומדים, או במסגרת תוכנית הכשרה אחרת המוכרת על ידי האיגוד.
  4. מקצועות הליבה של תוכנית ההכשרה
   מקצועות הליבה של כל תוכנית ההכשרה יכללו את המרכיבים הבאים:

   1. תיאוריה/פילוסופיה טיפולית.
   2. גישות התערבות.
   3. יחסי מטפל מטופל.
   4. כלים אבחוניים (כקורסים נפרדים או כחלק מצורת הלימוד).
   5. גישות טיפוליות נוספות – שונות מהגישה המרכזית של תוכנית ההכשרה.
   6. התפתחות אישית של הסטודנט.
   7. אתיקה מקצועית.
  5. הכשרה מעשית
   תוכנית ההכשרה תדרוש התנסות מעשית במסגרת הלימודים בהיקף מינימלי של 200 שעות עבודה טיפולית בליווי הדרכה פרטנית וקבוצתית. סטודנטים שהינם בעלי ניסיון קודם בתחום הטיפול (בעלי תואר שני טיפולי או פסיכותרפיסטים מוכרים על-ידי האיגוד) יידרשו ל 150 שעות בליווי הדרכה.
   לשם ספירת שעות הטיפול יוכרו טיפולים בהיקף מינימלי של 10 מפגשים. אישור שעות הטיפול ייעשה ע”י מרכז/ת התוכנית והמדריך/כה.
   האיגוד שואף להגדיל את מספר הסטודנטים המתנסים בעבודה מעשית בתחום בריאות הנפש ובמוסדות ציבוריים.
  6. הדרכה במסגרת תוכנית ההכשרה
   תוכנית ההכשרה תדרוש הדרכה קבוצתית ופרטנית בהיקף מינימלי של 100 שעות אקדמיות. שעות ההדרכה יינתנו בתוך מסגרת בית הספר או מחוצה לו. יחס שעות ההדרכה בין הפרטני לקבוצתי יהיה נתון להחלטתה של כל תוכנית, אך מספר שעות ההדרכה הפרטנית יעמוד על לפחות שליש מסך השעות הכולל.
   עבור סטודנטים מתחום הטיפול ניתן להכיר בשעות הדרכה שנרכשו לפני הלימודים בתוכנית, על-פי שיקול דעתה של התוכנית.
  7. טיפול אישי
   1. תוכנית ההכשרה תמליץ לסטודנטים להתנסות במהלך לימודיהם ובמהלך חייהם המקצועיים בתהליכי טיפול אישיים ממושכים. ההיקף המינימלי המומלץ הינו 80 שעות.
   2. תוכנית ההכשרה תמליץ ותעודד את הסטודנטים להתנסות בטיפול אישי ע”י פסיכותרפיסטים החברים באיגוד.
 6. תנאים לקבלת חברות באיגוד

  1. מייסדי האיגוד הינם חברים בו מיום הקמתו. למייסדים לא תהיינה זכויות יתר מכל מין וסוג שהוא.
  2. מועמד לאיגוד יהיה בוגר תוכניות הכשרה בפסיכותרפיה בארץ או בחו”ל העומדות בקריטריונים המפורטים בסעיף 5. מועמדים שאינם בוגרי תוכניות ההכשרה המוכרות על ידי האיגוד וסיימו לימודיהם בחו”ל יתקבלו לאחר שאלון אישי והגשת מסמכים המעידים על לימודיהם.
  3. מועמדים מתוכניות הכשרה תלת שנתיות יתקבלו לאיגוד בתנאי שהשלימו:
   1. 100 שעות טיפול אישי (עצמי) ע”י מטפל שהוא בוגר תוכנית הכשרה המוכרת על ידי האיגוד או כזה העומד בדרישות האיגוד או בעל תואר שני טיפולי.
   2. 300 שעות עבודה מעשית (פרקטיקום) הכוללות לפחות 2 טיפולים ארוכי טווח (בהיקף 55 שעות כ”א). יתר הטיפולים יכללו לפחות 10 מפגשים.
   3. 200 שעות הדרכה ( מתוכן לפחות 66 שעות הדרכה פרטנית).

   מניין השעות כולל את שעות ההתנסות שנצברו במהלך לימודי ההכשרה.

  4. כמו כן יתקבלו לאיגוד פסיכותרפיסטים בעלי ותק בוגרי תוכניות הכשרה העומדות בתנאי האיגוד שהשלימו 300 שעות קליניות בליווי הדרכה (בהיקף של 200 שעות) וטיפול אישי בהיקף של 100 שעות. מנין השעות כולל את שעות ההתנסות שנצברו במהלך לימודיהם.
  5. אדם המבקש להיות חבר באיגוד יגיש לועד האיגוד בקשה בלשון זו:
   “אני [שם, מקצוע, מען ות.ז.] מבקש להיות חבר ב: ‘איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה’.
   מטרות ותקנון האיגוד ידועים לי. אם אתקבל כחבר באיגוד אני מתחייב לקיים את הוראות
   התקנון לחתום על הקוד האתי ולכבד את החלטות האסיפה הכללית של האיגוד.
   (ההתחייבות למילוי אחר הקוד האתי כוללת את קוד האיגוד וכן קוד אתי של מקצוע או המוסד הספציפי אליו הוא קשור).
  6. קבלתו של פסיכותרפיסט כחבר באיגוד או דחיית בקשתו להתקבל, נתונות לשיקול דעתה של
   ועדת-קבלה של האיגוד.

   1. ועד האיגוד רשאי להעניק חברות כבוד באיגוד למי שתרמו תרומה רבה בנושא
    הפסיכותרפיה.
   2. האיגוד יעניק מעמד של קנדידט לבוגרי תוכניות הכשרה מוכרות אשר טרם עמדו בכל דרישות האיגוד לשם קבלה כחברים מן המניין. תוקף מעמד קנדידט הוא לשנתיים בלבד. הקנדידט מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של האיגוד.
   3. מועמד לחברות באיגוד זכאי להנות מכל שרותי האיגוד, אך אינו יכול להצביע במוסדותיו.
 7. זכויות וחובות של חברי האיגוד

  1. חבר האיגוד זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. הוא זכאי לבחור ולהבחר לועד ולועדות האיגוד.
  2. חבר יכול להבחר לועד האיגוד לאחר שתי שנות חברות באיגוד, למעט בשנתיים הראשונות להקמתו.
  3. דמי חבר שנתיים יהיו בסך 300ש”ח. סכום זה יעודכן לפי החלטות ועד האיגוד.
  4. דמי חבר שנתיים של ‘מועמד לחברות’ יהיו בסך 200 ש”ח. סכום זה יעודכן לפי החלטות ועד האיגוד
  5. חברי האיגוד יהיו רשאים להכלל ברשימת הפסיכותראפיסטיo המוכרים על-ידי האיגוד, הרשימה תתעדכן מעת לעת.
  6. חברי האיגוד והקדידאטים יהיו זכאים להנחה בכל הפעילויות, המאורגנות על-ידי האיגוד
  7. פקיעת החברות באיגוד אינה פוטרת מתשלום חובות שקימים כלפי האיגוד.
 8. פקיעת חברות

  החברות באיגוד פוקעת במקרים הבאים:

  1. פקיעת חברות
  2. כאשר חבר/ה לא שילם לאיגוד את המגיע ממנו במשך שנתיים.
  3. בהוצאת חבר/ה מן האיגוד
 9. הוצאה מן האיגוד

  1. ועד האיגוד בשיתוף ועדת האתיקה רשאים להחליט על הוצאת חבר מן האיגוד מאחד
   הטעמים הבאים:

   1. חבר/ה פועל/ת בניגוד למטרות האיגוד.
   2. חבר הפועל בניגוד לקוד האתי של האיגוד.
   3. חבר הורשע בבית-המשפט בעבירה שיש עמה קלון
  2. בטרם יוציא ועד האיגוד חבר מן האיגוד תינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו
   בפני ועד האיגוד. מלבד השמעת טענותיו יהיה רשאי לערער בפני ועדת הערר לפי
   סעיף 11.4.7.1
 10. מתן הודעות

  הזמנה, דרישה, התראה והודעות אחרות של האיגוד לחבר ינתנו לו ביד או ישלחו לו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב ישנה האיגוד את מענו הרשום בפנקס החברים. לחילופין, כל התכתובת תעשה בדוא”ל בכפוף להסכמה מראש של החבר או הקנדידאט.

 11. מבנה האיגוד

  1. יו”ר האיגוד – נבחר אחת לשנתיים על ידי חברי האיגוד. ומכהן ללא שכר. יו”ר האיגוד יוכל לכהן עד שתי קדנציות רצופות.
  2. ועד האיגוד
   1. מספר חברי ועד האיגוד יקבע בהחלטת האסיפה הכללית, ראה להלן, אך לא יפחת מחמישה חברים.
   2. ועד האיגוד יכהן מיום הבחרו ועד מועד בחירתו של ועד חדש, (תקופת כהונה של שלוש שנים). חבר בועד האיגוד היוצא יוכל להבחר לועד החדש. בכפוף להגבלת מספר הקדנציות כפי שמופיעה בסעיף 11.2.5
   3. חבר ועד האיגוד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע”י הודעה בכתב לועד האיגוד, התפטרותו תיכנס לתוקף תוך שלושים יום ממועד ההודעה.
   4. נתפנה מקומו של חבר ועד האיגוד, יכהן במקומו כחבר בועד האיגוד, החבר הבא, שקבל את מירב הקולות בבחירות האחרונות. חבר זה יכהן בועד עד מועד הבחירות הבא.
   5. בחירות לועד איגוד חדש יתקיימו אחת לשלוש שנים, באסיפה כללית, במקרים חריגים ע”י דואר אלקטרוני. חבר יוכל לשמש בועד לשתי קדנציות רצופות בלבד.
   6. ישיבות ועד האיגוד יתקימו אחת לשלושה חודשים לפחות, ועד האיגוד רשאי להוסיף ישיבות לפי שיקול דעתו, מספר המשתתפים המנימאלי בישיבה יהיה 4 .
   7. החלטות ועד האיגוד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. החלטות שמתקבלות שלא בישיבת ועד האיגוד, יאושרו רק בהסכמה פה אחד.
   8. ועד האיגוד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו, אשר יפורסם בין כל חברי האיגוד.
   9. ועד האיגוד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם האיגוד על מסמכים שיחייבו אותו ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו.
   10. ועד האיגוד יגיש לאסיפה הכללית דו”ח פעילות בכתב אחת לשנה.
   11. לא יכהן כחבר ועד האיגוד מי שאינו חבר האיגוד במשך שנתיים לפחות, למעט שנתיים ראשונות מיום הקמתו, ומי שמשרת את האיגוד בשכר.
  3. האסיפה הכללית
   1. מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית ייקבעו בידי ועד האיגוד.ובלבד שתתכנס אחת לשנה.
   2. אסיפה כללית תכונס ע”י ועד האיגוד, הודעה תינתן לכל חברי האיגוד לפחות חודש מראש ותציין יום,שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
   3. באסיפה כללית רגילה ינתן דיווח על פעולות ועד האיגוד ועל פעולות ועדת הבקורת, האסיפה תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה ועד האיגוד, ותחליט על אישורם.
   4. אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי איגוד. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים אסיפת החברים יהיה מספרם אשר יהיה אך לא יתקבלו בה החלטות.
   5. ועד האיגוד יכנס אסיפה כללית שלא מן המנין, אם הוא נדרש לעשות זאת ע”י לפחות 25% מחברי האיגוד או לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת. הדרישה לכנוס אסיפה כללית חייבת לפרט את סדר יומה המוצע.
   6. האסיפה כללית תבחר מזכיר אסיפה, אשר ינהל את פרוטוקול האסיפה.
   7. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, אלא אם החוק דורש רוב אחר לקבלתן.
  4. ועדות ותפקידים נוספים
   1. מזכירות – המזכיר/ה אינו/ה חייב/ת להיות חבר/ה באיגוד, תפקיד בשכר.
   2. גזברות – חבר/ת איגוד המגיש/ה את הדו”חות הכספיים באופן מסודר למנהל החשבונות של האיגוד.
    1. הנהלת החשבונות, מנוהלת על ידי גוף חיצוני.
   3. דוברות / יח”צ לא חייב להיות חבר איגוד, בשכר.
   4. ועדת אתיקה תיבחר באסיפה הכללית של האיגוד על ידי חברי האיגוד ותכלול שלושה חברים לתקופת קדנציה של שלוש שנים, חברי הועדה ימנו יו”ר מתוכם.
    על החלטות ועדת האתיקה ניתן יהיה לערער לפני ועדת ערער.
   5. יועץ/ת משפטי/ת – גוף חיצוני.
    1. ועדת הביקורת של האיגוד תורכב משלושה חברים הנבחרים באסיפה הכללית.
   6. ועדת השתלמויות תיבחר באסיפה כללית על ידי חברי האיגוד ותכלול שלושה חברים לתקופת קדנציה של שלוש שנים.
   7. ועדת ערר תיבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים ותכלול חמישה חברים.
    1. ועדת ערר תוסמך לדון בעירעורים של חברי האיגוד על החלטות שהתקבלו בעניינם.
     כמו כן תדון הועדה בעירעור על תקינותן של החלטות שהתקבלו בועדות השונות.
   8. עדת קבלה תיבחר על ידי אסיפה כללית לתקופה של שלוש שנים ותכלול חמישה חברים. בכל זמן נתון לא יהיו בועדה יותר משני חברים בוגרי אותה תוכנית הכשרה או העובדים במקום אחד. ועדת הקבלה תעסוק ב:
    1. קבלתם של מעומדים וחברים חדשים.
    2. הכרה של תוכניות.
    1. ההכרה בתוכניות הכשרה תעשה בפורום של חמשת חברי הועדה שיתכנסו אחת לחצי שנה.
   9. ועדת היגוי של האיגוד כוללת את קבוצת הגרעין של מייסדי האיגוד. הוועדה תתכנס
    פעמיים בשנה, כדי לבחון מגמות וכיוונים חדשים בפעילות האיגוד ברוח העקרונות והמטרות שהונחו בראשית הדרך.
 12. נכסים לאחר פרוק

  במקרה של פרוק האיגוד ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם, יועברו הנכסים שנשארו לידי מוסד צבורי אחר, כמשמעותו בסעיף (2) 9 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריו.

 13. רווחים ונכסים

  נכסי האיגוד והכנסותיו משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריו, אסורה.

 14. שינוי תקנון

  1. תקנון האיגוד ניתן לשינוי בהחלטת אסיפה כללית ברוב קולות הזכאים להצביע באותה אסיפה.
  2. ההחלטה לשנוי תקנון תובא לדיון לאסיפה הכללית אך ורק לאחר שתאושר ע”י ועד האיגוד ועפ”י המלצתו.
  3. שינוי תקנון באמצעות הצבעה דיגיטלית.
   וועד האיגוד רשאי להעלות הצעה לשינוי/י תקנון גם להצבעה דיגיטלית של חברי האיגוד. הליך ההצבעה הדיגיטלית יתבצע במספר שלבים ויימשך ארבעה שבועות (למעט המפורט בסעיף 14.3.4 המתייחס לשיעור ההשתתפות בהצבעה):

   1. הוועד יודיע לכלל חברי האיגוד על קיום הצבעה דיגיטלית וישלח את נוסח הסעיף המוצע לשינוי או הוספה. עם שליחת ההודעה ייפתח פורום דיון אינטרנטי למשך שלושה שבועות.
   2. לאחר שלושה שבועות ממועד ההודעה על ההליך ופתיחת הדיון המשותף בפורום, וועד האיגוד יציע נוסח סופי של הסעיף.
   3. לאחר הצעת הנוסח הסופי, כאמור לעיל, תיפתח האפשרות להצביע למשך שבוע. ההצבעה תתקיים אף היא בפורום הדיון האינטרנטי.
   4. השינוי יאושר במידה וקיבל את רוב הקולות מבין חברי האיגוד שהשתתפו בהצבעה הדיגיטלית. אם ישתתפו בהצבעה פחות מרבע מחברי האיגוד, תיקבע אסיפת חברים שלא מן המניין לשם אישור הסעיף, וההחלטה תתקבל בה בכל פורום שיהיה נוכח. הודעה על אסיפת חברים שלא מן המניין תשלח חודש מראש.

  וועד האיגוד יפרסם את תוצאות ההצבעה בקרב כלל חברי האיגוד בסיום הליך ההצבעה.

 15. נספחים

  נספח 1: דרישות להכרה בתוכניות
  תוכנית הרוצה להתקבל לאיגוד יציגו מסמכים המעידים על עמידה בכל הדרישות המפורטות בסעיף 5.

   

  נספח 2: דרישות קבלה למועמדים מתוכניות מוכרות
  מועמד המבקש להצטרף לאיגוד יציג תעודה המעידה על סיום לימודים ועמידה בכל חובותיו.

   

  נספח 3: דרישות קבלה למעומדים שלא מתוכניות מוכרות
  מועמד המבקש להצטרף לאיגוד יציג מסמכים המעידים על עמידה בדרישות המפורטות לקבלת חבר באיגוד לפי סעיף 6.