קוד אתי וועדת אתיקה

במסמך זה מוצגים ערכים המהווים עקרונות אתיים של האיגוד הישראלי הרב- תחומי לפסיכותרפיה. ערכים ועקרונות אלו מהווים קווים מנחים להתכוונות, הכוונה וישום של האמנות והפרקטיקה של פסיכותרפיה. חברים ומועמדים באיגוד(*) אחראים, כמטפלים, לשמירה על העקרונות המופיעים במסמך זה ועל השימוש בקוד מינימליסטי זה כתשתית חד-משמעית לפרקטיקה הולמת, אחראית ומיטיבה.

הקוד מחייב חברים באיגוד בכל עיסוקיהם המקצועיים, הן בעבודה קבוצתית והן בעבודה פרטנית.
בבסיס הקוד האתי עומדים סטנדרטיים אתיים אוניברסליים, הכוללים ערכים של יושרה, מיומנות, אמינות ואחריות. החברים באיגוד, בהסכמתם לקווים המנחים המפורטים בקוד, מקבלים על עצמם סטנדרטים אלו, ואת המחויבות הנגזרת מקוד זה כלפי מטופליהם וכלפי האיגוד.
בהיותו של האיגוד רב-תחומי ישנן סוגיות אתיות הנוגעות באופן ספציפי להכשרה הניתנת בתוכניות ההכשרה המוכרות השונות. לעניין זה יחשבו תכני השיעורים בהם נלמדת אתיקה טיפולית בהכשרות כמחייבות את תלמידיהן, בנוסף להנחיות הכלליות המופיעות במסמך זה.

עקרונות יסוד

העיסוק בפסיכותרפיה יש לו השלכות אתיות על היבטים מקצועיים ואישיים של יחסים בכלל. יחסי מטפל מטופל, מעצם מהותם, נושאים בתוכם יחסים אתיים – בהיותם מחד אינטימיים, הדדיים ונשענים על אמון עמוק- ומנגד אינם סימטריים.
מתוך כך אנו נדרשים לתת את דעתנו על ייסוד ושימור התשתית האתית, שתשמור על שלומו של המטופל מחד, ומנגד תתמוך באפשרות של המטפל להתנהל בחופש ומרחב פנימי, מתוך מקומו המקצועי, תפקידו ואחריותו העליונה. זהו אתגר אישי ואתי גדול, בו מובלעות הנחות היסוד הבאות:
מטפלים מכבדים את ערכם של בני אנוש, ואת זכותם להגדרה עצמית, תוך התחשבות בצרכיהם, רצונותיהם וזכויותיהם של אחרים.
מטפלים אחראים לעודד ולתמוך בהתפתחות האישית של מטופלים, במסגרת מארג היחסים החברתיים, המשפחתיים והתרבותיים הקיים של המטופל.
מטפלים מכבדים את המטופלים שלהם כישויות החותרות לאוטונומיה, ובכך תומכים ביכולתם לקבל החלטות ושינויים לאור אמונותיהם, ערכיהם וניסיון חייהם.
מטפלים מקבלים על עצמם להכיר באינטרס של המטופל כאינטרס עליון: במקום בו יש קונפליקט של אחריות, בתוך מבנה הדדי, אך לא סימטרי של יחסים שבהם למטפל האחריות לרווחתו של המטופל, על המטפל להשתמש בשיפוטו המקצועי, המביא בחשבון את צרכי המטופל כערך עליון.
על חברי האיגוד להיות ערים להיבטים הנסתרים והלא מודעים של העבודה הפסיכותרפויטית שלהם עצמם, שעלולים לפגום במחויבות זו.

להלן ראשי פרקים עיקריים להתנהלות על פי עקרונות הקוד האתי של האיגוד:

circle circle

מקצועיות

אחריות מקצועית

למטפל האחריות המקצועית על העבודה המשותפת שנועדה לשרת את מטרותיו של המטופל ושל הטיפול. לשם כך עליו להבהיר את האפשרויות והמגבלות של הטיפול המוצע, להציע טיפולים חלופיים על פי הצורך, למסור מידע לגבי היבטים של הכשרתו וגישתו המקצועית הנוגעים בטיפול המוצע ולקבוע דרכי התנהלות מוסכמות לגבי הטיפול.

מיומנות מקצועית

מטפלים יטפלו באנשים על-פי כישוריהם והכשרתם המקצועיים. חברים ומועמדים ירחיבו את השכלתם המקצועית ואת כישוריהם המקצועיים במהלך כל חייהם המקצועיים. כל מועמד וחבר באיגוד יימצא בהדרכה במהלך חייו המקצועיים, על-פי המפורט בתקנון האיגוד, ויפנה להדרכה מעבר למפורט במקרים של אי-ודאות וקשיים המתגלים במהלך הטיפול. חברים ומועמדים יתעדכנו באשר לאופנויות טיפול חלופיות או משלימות, ויעדכנו או יפנו את מטופליהם לטיפולים אלו במידת הצורך.

התויות ליחסי מטפל מטופל

  • חוזה טיפולי

    על המטפל לתאר באופן בהיר ומובן למטופל את אופן הטיפול המוצע ולקבל את הסכמתו לטיפול זה. עליו להבהיר למטופל היבטים הנוגעים להתנהלות טכנית – משך הפגישות, משך הטיפול, הסדרי תשלום – והיבטים הנוגעים לאפיוניו היחודיים של הקשר הטיפולי כגון גבולות הקשר, הימנעות מכפל נאמנויות ושמירת סודיות לגבי תכני ואופי הטיפול.

  • סיום הטיפול

    המטפל ער למשמעויות אפשריות של סיום הטיפול עבור המטופל. במידה והוא יודע שאין באפשרותו להמשיך ולסייע למטופל או שהוא נאלץ להפסיק את הטיפול באופן לא צפוי יידע את המטופל לגבי משך ההפסקה הצפויה. במידה והוא נאלץ או בוחר לסיים את הקשר הטיפולי קודם לזמן המוסכם או הצפוי, יעשה כמיטב יכולתו להפנות את המטופל לטיפול אחר, המתאים לצרכיו ורצונותיו. לאחר סיום הטיפול יחסים טיפוליים אינם סימטריים, ואי-הסימטריה ביחסים בין מטפל למטופל עשויה להימשך פרקי זמן ארוכים, גם לאחר סיום הטיפול. במקביל, שימור האפשרות לחזור לטיפול תלויה בהימנעות מקשרים בעלי אופי לא טיפולי בין המטפל למטופל לאחר סיום הטיפול. מתוך כך על המטפל להימנע מליזום או להיענות ליצירת קשרים חברתיים או מקצועיים עם המטופל לאחר סיום הטיפול, לפרק זמן של שנתיים לפחות מסיומו המוסכם של הטיפול.

circle circle

התנהלויות וקשרים מקצועיים חוץ-טיפוליים

אחריות מקצועית

על המטפל להתוודע ולהכיר את החקיקה הרלבאנטית לאופנות הטיפול ולאופי האוכלוסייה המגיעה לטיפול – לדוגמא – חקיקה הנוגעת לקטינים, חסרי-ישע ועוד.

קולגיאליות מקצועית ופרסום

המטפל יפרסם פרטים הנוגעים להכשרתו וניסיונו בלבד, וימנע מפרסום שאינו מקצועי. אין לכלול בפרסום מידע או חיווי לגבי אנשי מקצוע אחרים.המטפל יגבה ויתמוך בפרופסיה הטיפולית של פסיכותרפיה ובעמיתיו הפסיכותרפיסטים והמטפלים.

תיעוד מחקר ופירסום

המטפל יתעד את עבודתו הטיפולית מפגישה לפגישה ככל שהדבר נדרש לצרכים המקצועיים של המעקב הטיפולי. לסיכום הטיפול, עם סיומו, יוקדש תיעוד מקיף יותר.בכל מקרה לא יעשה המטפל שימוש בחומר אישי של מטופל הלקוח מתוך העבודה הטיפולית לצרכי הוראה, מחקר או פרסום בלא קבלת רשות מפורשת מן המטופל באשר לאופי השימוש בחומרים אלו, ובלא לטשטש את פרטיו האישיים של המטופל באופן שאינו מאפשר לזהותו.

ועדת האתיקה ונהלי פניה

אנחנו כאן בשבילכם

ועדת האתיקה של האיגוד מבקשת לפעול בשלושה מישורים:

א.      להוות כתובת לפניות הנוגעות להתנהגות שאינה אתית של מטפלים חברי האיגוד.
מטופלות ומטופלים החשים שנפגעו מהתנהגות לא ראויה של מטפליהם, יכולים לפנות לוועדה לצורך קבלת אוזן קשבת וסיוע בבירור ההתרחשויות, וכן לקבלת ייעוץ ומידע בנוגע לאפיקים נוספים לבירור והגשת תלונה, בהתאם למאפייני המקרה.
בידי הוועדה סמכויות מסוימות לבירור המקרים וכן לנקיטת צעדים מעשיים, כגון הרחקת מטפל מחברותו באיגוד.
במידת הצורך, ניתן להתייעץ עם הוועדה גם באופן אנונימי. הוועדה מתחייבת לשמור על חיסיון הפרטים המזהים של הפונות והפונים, בכפוף לחובת הדיווח על פי החוק.

ב.      להוות כתובת עבור מטפלים חברי האיגוד, להתייעצות בנושאים הנוגעים לאתיקה בטיפול. במידת הצורך, ניתן להתייעץ עם הוועדה גם באופן אנונימי.

ג.       לקדם את הצבתה של האתיקה במובנה הרחב, כערך מרכזי של האיגוד הרב-תחומי לפסיכותרפיה, המתבטא הלכה למעשה במתן כלים לטיפוח בקיאות בכללי האתיקה, רגישות אתית, חשיבה והבנה אתית, ויכולת לזהות דילמות אתיות ולהתמודד עמן בדרך ראויה, בכל שלבי הכשרתם המקצועית של מטפלים.

כתובתנו:

ethics.ravt@gmail.com
אישור על קבלת הפנייה יישלח בתוך שבוע מקבלתה.

חברי הוועדה, החל מפברואר 2021
נעמי אורבך-שבילי
נורית ענבר-וייס
אודי יצחייק